• Billedbånd-køkken-xor

Skolens udslusningsstrategi

Målet er at deltagerne får udviklet deres faglige, personlige og sociale kompetencer, så de er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, eller få et job så de kan blive selvforsørgende.

Vores udslusningsstrategi er funderet i skolens overordnede budskab om: ”Vi er alle sammen gode til noget, det handler om at finde ud af hvad.” Men det er selvfølgelig ikke nok at finde ud af hvad man vil arbejde med, der skal også gøres noget ved det.
En forudsætning for at sikre en god udslusning er at arbejdet i dagligdagen fungerer, derfor handler det om, at sikre vi gør, som vi siger vi gør.
Skolens mål er at være den institutionelle ramme for individuelle uddannelsesforløb med et praktisk udgangspunkt:

  • Produktionsskoleforløb, hvor målet er at fastholde en succesrate på ca. 80 % af de unge som vi udsluser fra skolen uanset konjunktur ændringer. Halvdelen af deltagerne vi udsluser er til uddannelse, typisk erhvervsuddannelse såvel de tekniske, merkantile som social og sundhedsuddannelserne.
  • Erhvervsgrunduddannelse, hvor målet fortsat er at varetage denne funktion for Slagelse kommune, og have gennemsnitlig 45 egu-elever i gang. Unge som vejledes til egu, men som vurderes ikke at kunne frekventere af tilbuddet, skal alle registres og sikres  vejledning / støtte i forhold til andet relevant mulighed.
  • Kombineret Ungdomsuddannelse, hvor vi er tovholderskole i KUU Vestsjælland med i alt 6 baseskoler. Målet er at eleven efter endt uddannelse er klar til at fortsætte i en erhvervsuddannelse, eller kommer i job som erhvervsassistent. Afbrydes uddannelsen til et af disse 2 mål undervejs betragter vi det som et positivt frafald.
  • PBE produktionsskolebaserede lærlinge. Vi skal fortsat have lærlinge på skolen. Målet er at vi er 2 i snit pr. værksted, hvor det pågældende faglige udvalg kan godkende dette. Det betyder en gruppe unge får en faglig uddannelse, at de er rollemodeller for vores produktionsskoledeltagere, samt at det styrker samarbejdet med erhvervsuddannelserne.

Skolen skal lokalt deltage aktivt for at støtte målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang får en uddannelse. Derfor skal skolen deltage aktivt i det lokale arbejde om uddannelse til alle, samt Slagelse Uddannelsesråd.
Vejledning/Dokumentation:
Alle deltagere har en forløbsplan. Forløbsplanen nedskrives aftaler om de konkrete mål vedr. uddannelse og arbejde, samt planerne for at nå målet.
Det er vigtigt at man lærer noget under opholdet, og for vores unge er det også vigtig at det kan dokumenteres hvad de har lært.  Det er vigtigt for den unge som anerkendelse af deres indsats, det er også vigtigt som dokumentation i forhold til kommende arbejdsgiver, og endelig i forhold til andre uddannelsesinstitutioner i forbindelse med blandt andet merit.
Alle deltagere der forlader ProduktionsHøjskolen skal  have udleveret et Uddannelsesbevis, indeholdende de opnåede faglige kompetencer.
Her henvises i øvrigt til skolens beskrivelse om forløbsplan m.m. på vores hjemmeside, som er en meget konkret beskrivelse af  hvem der skal foretage hvad og hvornår.

Samarbejdsaftaler:
Der er indgået samarbejdsaftaler med Selandia, SOSU omkring samarbejde vedr. såvel kombinationsforløb, lærlinge-uddannelse, dele af grundforløb., med det sigte at flere unge gennemfører deres uddannelse. En række andre erhvervsskoler  er der ligeledes indgået aftaler med, særligt vedr. uddannelse af lærlinge.
Derudover er der indgået en samarbejdsaftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Orientering ved udslusning:
Tilbagemelding DK skal altid benyttes.  Derudover skal der foretages en direkte henvendelse til relevant partner i forbindelse med udslusning,  når vi vurderer at dette er nødvendigt for en sikker overgang til det nye.  Det kan være relevant i forhold til Ungdommens uddannelsesvejledning, jobcenter, erhvervsskole m.m..
Særlig opmærksomhed skal der være på de unge, som vi ikke kan udsluse til uddannelse eller arbejde, og her skal der altid udarbejdes en skriftlig redegørelse.
Tilbagemeldinger skal opbevares på skolen, og danner baggrund for vores statistik.
Statistik:

Der forelægges bestyrelsen årligt en udslusningsstatistik, hvor der kan sammenlignes til sidste års resultat. Statistikken offentliggøres på skolens hjemmeside, og revideres løbende.