• Billedbånd-køkken-xor

Skolens vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Korsør ProduktionsHøjskole.

§ 1. Skolens navn og hjemsted

Skolens navn er Korsør ProduktionsHøjskole.
Stk. 2
Skolen er en selvejende institution, der i sit virke er uafhængig, jf. lov om produktionsskoler, § 5 (lovbekendtgørelse nr. 812 af 15.7.2004). Skolens hjemsted er Slagelse kommune.

§ 2. Skolens formål

I henhold til § 1 i lov om produktionsskoler er skolens formål at tilbyde undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion,
og som skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked.

Målet er at den enkelte unge tager ansvar for eget liv, og udgangspunktet er, at vi alle sammen er gode til et eller andet, det gælder bare om at finde ud af hvad.

§ 3. Skolens ledelse

Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse, jf. lovens § 6, og den daglige administration varetages af skolens leder,
der tillige har det pædagogiske ansvar, jf. lovens § 7.

Stk. 2
Hvad angår bestyrelsens opgaver henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser herom i produktionsskoleloven.

§ 4. Bestyrelsens sammensætning og funktion

Bestyrelsen består af  5 medlemmer, der udpeges eller vælges således:

  • 2 medlemmer udpeget af byrådet i Slagelse Kommune.
  • 1 medlem  udpeget af arbejdstagerorganisationen / LO eller en af deres medlemsorganisationer.
  • 1 medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationen / DA eller en af deres medlemsorganisationer.
  • 1 medlem udpeget af medarbejderne på Korsør ProduktionsHøjskole.

Stk. 2
Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år.
Funktionsperioden for medlemmer udpeget af kommunalbestyrelser eller byråd, skal være sammenfaldende med kommunalbestyrelsens og byrådets valgperiode.
Stk. 3
Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd,
jf. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.
Stk. 4
Deltagernes råd, jf. lovens § 6 a, har ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden stemmeret, jf. lovens § 6, stk. 2.
Stk. 5
Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 6, stk. 3 og 4.
Stk. 6
I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.
Stk. 7
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, jf. lovens § 6, stk. 6.
Stk. 8
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Ved afgørelse af særlige spørgsmål, herunder om ændring af vedtægter og skolens ophør og om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indgåelse af andre væsentlige købs- eller lejekontrakter, kræves  2/3 flertal.
Stk. 9
Alene bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvorvidt andre end bestyrelsesmedlemmer og deltagernes repræsentant kan deltage med eller uden taleret i et eller flere bestyrelsesmøder eller en del heraf. Bestyrelsen kan fastsætte generelle regler herom i dens forretningsorden.
Stk. 10
Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger og indholdet af disse. Protokollen skal tillige indeholde oplysning om hvert enkelt bestyrelsesmedlems stemmeafgivelse, og den skal efter hvert møde underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.
Stk. 11
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der skal indeholde regler om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.
Stk. 12
Bestyrelsen vælger skolens revisor.
Stk. 13
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens – og ved dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

§ 5. Vederlag til formand og næstformand

Bestyrelsen kan fastsætte et vederlag af skolens midler i medfør af lovens § 6, stk. 6, 2. pkt. Vederlaget kan ydes  til bestyrelsens formand og næstformand med et beløb på op til henholdsvis 20.000 kr. og 10.000 kr. pr. kalenderår.
Stk. 2
De anførte maksimale beløb er grundbeløb pr. 1. oktober 1997 og procentreguleres efter lønjusteringsaftalens regler.
Stk. 3
Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af et vederlag til bestyrelsens formand og næstformand.
Stk. 4
Ved påbegyndelse eller ophør af hvervet som formand eller næstformand nedsættes vederlaget forholdsmæssigt.

§ 6. Inhabilitet og tavshedspligt

Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen,
skolens leder og andre ansatte ved skolen, jf. lovens § 6, stk. 5.

§ 7. Finansiering

Skolens virksomhed finansieres ved offentlige tilskud efter lov om produktionsskoler. Skolen kan herudover have indtægter fra undervisning og anden virksomhed udbudt som indtægtsdækket virksomhed.
Stk. 2
Grundtilskud i henhold til loven om produktionsskoler ydes af: Slagelse kommune.
Stk. 3
Skolens midler må alene komme dens undervisnings- og produktionsvirksomhed til gode.

§ 8. Skolens forpligtelser

Skolen forpligtes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening, med mindre andet er bestemt i produktionsskoleloven eller regler fastsat i medfør heraf. Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse for de skolen påhvilende forpligtelser.

§ 9. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægterne. Beslutning om vedtægtsændring træffes med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og skal vedtages på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder.
Stk 2
Ændring af vedtægterne skal godkendes af  kommunalbestyrelsen i Slagelse kommune.

§ 10. Ophør

Beslutning om skolens ophør træffes af bestyrelsen. Beslutning om ophør træffes med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og skal vedtages på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.
Stk. 2
I tilfælde af skolens ophør skal bestyrelsen fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt. Eventuelle overskydende midler skal anvendes til beslægtede formål efter kommunalbestyrelsens/byrådets godkendelse, jf. lovens § 4, stk. 2.

 

Godkendt af bestyrelsen d. 31. marts 2014.