• Billedbånd-køkken-xor

VIRKSOMHEDSPLAN KORSØR PRODUKTIONSHØJSKOLE
1. januar – 31. juli 2019

Pr. 31/7 2019 lukker produktionskolerne som skoleform, og overdrages til den nye Forberedende GrundUddannelse(FGU) i henhold til de bestemmelser der er givet i lov og bekendtgørelser.

Formål:

Skolen er den institutionelle ramme for individuelle læringsforløb med et praktisk udgangspunkt:

 • Produktionsskoleforløb
 • Erhvervsgrunduddannelse
 • Produktionsskolebaseret lærlinge
 • Kombineret UngdomsUddannelse

Vi arbejder inden for den overordnede ramme, som lov om produktionsskoler fastsætter, og bygger på håndværkets læringskultur, de danske folkeoplysningsværdier og demokratiopfattelse.

Korsør ProduktionsHøjskole har som mål at være et velfungerende og dynamisk uddannelsessted, der tilbyder undervisning der udvikler deltagerne personligt, socialt og fagligt.

Dette mål bygger på tanken om:
” … at vi alle sammen er gode til et eller andet, det gælder bare om at finde ud af hvad.”
frit efter GummiTarzan børnebog af Ole Lund Kirkegaard, og tilføjet ” og så gøre noget ved det ”.

 

Generelt:

Korsør ProduktionsHøjskole er en selvejende institution, der er etableret i overensstemmelse med lov om produktionsskoler. I loven bliver formål og virksomhed for produktionsskoler beskrevet i § 1 og 2.

Undervisningsministeriet fastsætter nærmere regler for skolens indhold, statslige tilskud, styrelsesforhold, administration, forvaltning og tilsyn samt økonomiske og regnskabsmæssige forhold.
Det lokale engagement er vigtigt. Derfor skal kommunen godkende skolens vedtægter og dermed dens oprettelse. I vores tilfælde er det Slagelse Kommune, der har godkendt skolens vedtægter og yder det lovbestemte grundtilskud.
Det karakteristiske for en selvejende institution er, at den skal drives uafhængigt af både stiftere, organisationer, andre institutioner og selskaber. Dette sker med en bestyrelse som øverste ansvarlige for drift og virksomhed.

Lovens krav til ProduktionsHøjskolens formål og virksomhed:

De overordnede krav til ProduktionsHøjskolens formål og virksomhed er beskrevet i lovens § 1 (lovaftale om produktionsskoler mv.).

Stk. 1 Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Stk. 2   Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder I uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, I skånejob eller lignende. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Stk. 3   Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførsel af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Stk. 4   Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning.

Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 5   Optagelse og udskrivning af deltagere finder sted løbende under hensyn til de enkelte deltageres behov. Ved optagelsen udarbejdes en plan for den enkelte deltagers forløb. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 6. En produktionsskole kan kun optage deltagere med tilskud efter lovens kapitel 3, når kommunalbestyrelsen i den unges bopælskommune gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe efter stk. 1. For deltagere, der er udgået fra en dansk skole i Sydslesvig, vurderer kommunalbestyrelsen i produktionsskolens beliggenhedskommune gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, om den unge er omfattet af produktionsskolens målgruppe. Vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning, at den unge er omfattet af målgruppen, kan den unge umiddelbart og i op til 6 måneder herefter optages og begynde på en produktionsskole med tilskud efter lovens kapitel 3.

Målgruppen

Vores tilbud er rettet mod unge, der ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Deltagelse kan enten ske på baggrund af frit optag eller som led i et aktiveringsforløb.
I princippet optager vi unge fra hele landet, men i praksis kommer de fleste fra området som Slagelse kommune dækker.
Produktionsskoleforløbet kan også indgå som en del af:

 • Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)
 • Kombineret UngdomsUddannelse (KUU)
 • Kombinationsforløb. I samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner kan skolen tilbyde kombinationsforløb mellem os og i praksis erhvervsskolerne incl. SOSU-skolerne.
 • Dele af et grundforløb, hvor en erhvervsskole køber et forløb hos os

Der er frit optag for alle de deltagere, der hører ind under målgruppen. Optagelsen sker dog altid efter en målgruppe vurdering fra UU-centeret, ligesom vi altid orienterer UU-centeret ved udslusning. Her oplyser vi også hvilken uddannelse eller job, deltagerne er begyndt på.
Vi kan også tilbyde særlige uddannelsesforløb, der ikke umiddelbart hører under produktionsskoleloven. Disse forløb bliver finansieret som almindelig indtægtsdækket virksomhed.
Derudover tilbyder skolen produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse. Målet med uddannelsen er at opnå samme faglige niveau som de traditionelle lærlingeuddannelser, men hvor der er en anden vej til målet.
Skolen varetager desuden EGU (Erhvervsgrunduddannelsen) for Slagelse kommune, hvilket betyder at vi udover at vi kan afvikle skoleforløb under EGU, så er vi ansvarlig for den samlede EGU aktivitet i kommunen.
Endelig er skolen tovholderskole for KUU (Den Kombinerede UngdomsUddannelse) i Vestsjælland, og har derudover KUU elever tilknyttet skolen.

Fundamentet for aktiviteterne

 

I det daglige er skolen opdelt i forskellige værksteder eller projekter.
Læringen omfatter grundlæggende faglige og almene aktiviteter der styrker deltagernes muligheder for at kunne gennemføre en uddannelse, og som styrker deltagernes livsfærdigheder.
Vi tager udgangspunkt i reelle produktioner, og væk fra “som om” situationer.
De unge skal deltage i realistiske produktionsprocesser, og vi skal sikre at der på alle værksteder er tilstrækkeligt med arbejdsopgaver af forskellig sværhedsgrad, og at der er et højt aktivitetsniveau.
Deltagerne skal opleve at de bliver en del af et forpligtende arbejdsfællesskab.
På alle værkstederne har deltagerne konkrete ansvarsopgaver, som øges og udvikles over tid.
Ved at stille deltagerne over for praktiske og konkrete udfordringer opstår der situationer, der indeholder en række læringsmæssige muligheder og udfordringer.
Produktionen er ikke målet i sig selv, men midlet til at deltagerne udvikler sig fagligt og personligt, men hvis ikke produktionen en autentisk, afsættes på markedsvilkår eller er en nødvendighed i skolens daglige liv, virker det ikke.
For at komme så tæt på virkeligheden som muligt bliver vores metalprodukter solgt, vores skilte hængt op, og skolens orkester kommer på turne.

Skolens faste værksteder

 • Byg & Anlæg • Ide & Form, • Kontor
 • Metal • Pædagog • IT, Medie & Teknik
 • Maler • Køkken • Café Sydbyen
 • Værftet • Musik • Sport & Adventure

Værkstederne arbejder selvstændigt med opgaver, eller på projekter sammen med andre værksteder eller hele skolen.
Forløbet er individuelt tilrettelagt, men den enkelte deltager har altid et tilhørsforhold til et bestemt værksted eller projekt, og dermed også til en medarbejder.
For at fastholde at produktionerne/arbejdsopgaverne er grundlaget for læringen, bliver de registreret i skolens ordresystem, og gennemgås på morgenmøderne, og de er synlige på værkstederne via tavlesystem eller lignende, så alle på skolen kender opgaverne og afleveringstidspunkterne.

Praktik

I årsplanen kan der forekomme perioder hvor alle deltagere skal i praktik, enten for at få afprøvet et fagområde eller for at forsøge at få ansættelse.
Der afvikles derudover for produktionsskoledeltagerne individuelt tilrettelagt praktik i såvel private som offentlige virksomheder

Forløbsplan, deltagermappe, kompetencetavle og kompetencebevis.

Alle deltagere oprettes i skolens elektroniske forløbsplansystem – Nordplaner. I Nordplaner noteres i samarbejde mellem deltager, værkstedsleder og vejleder en plan for faglig, personlig og social udvikling. Hvorledes planen holder, om der skal udvides eller ændres, drøftes minimum hver tredje måned, og forløbsplanen vedligeholdes løbende.

Hver deltager får en (rød) mappe, der indeholder:

 • beviser, der er opnået under produktionsskoleopholdet (§ 26 bevis, børneattest, pc-kørekort o.s.v)
 • Produktionsdokumentation: Beskrivelser, tegninger, fotos, CD eller lignende fra produktioner, man har deltaget i
 • Sikkerhedskort. For alle maskiner og materialer, der kræver sikkerhedskort, skal kortet ligge gennemgået og underskrevet (af både værkstedsleder og deltager) i mappen inden maskinen/materialet benyttes af deltageren

Når deltageren starter på et værksted, kommer han/hun på værkstedets kompetencetavle, hvor man løbende vurderes i udvalgte faglige kompetencer der anvendes i de produktioner, man deltager i.
Kompetencerne noteres (fra tavlen) minimum hver tredje måned i forløbsplanen.
Når skolen forlades udskrives et kompetencebevis, hvor alle opnåede faglige kompetencer nævnes og vurderes. Forløbsplanen lagres og vedligeholdes i elektronisk form, og kompetencebeviset udskrives herfra.
Kompetencetavlerne og systemet omkring anvendelsen af dem er udviklet på skolen. De er, både ved direkte skolekontakt og gennem to skoleforeningsprojekter, blevet udbredt til andre produktionsskoler her i landet og i udlandet. Skolen deltager stadig aktivt i både udbredelse og videreudvikling af systemet.

Teams og vejledning

Alle elever har tilknyttet en vejleder. Formålet er at styrke ovenstående aktiviteter og vejledningen.
Der bliver aftalt faste dage på værkstederne. Dette kan for eksempel være til vejledning, dansk / matematik, støtte ved tegningsopgaver eller dokumentationsbeskrivelser. Derudover bruges tiden i samarbejde med værkstederne til at sikre, at der bliver fulgt op på de deltagere, der eventuelt udebliver. Samtidig skal sikres at deltagerne kommer videre i uddannelse efter opholdet på skolen, dette sker i samarbejde med forældre og evt. relevante myndigheder.
Skolens produktionsskolelærere der har et ledelsesansvar for at værksted, skal alle minimum have en anden person tilknyttet værkstedet. De produktionsskolelærere der er tilknyttet værkstedet udgør et team, der arbejder sammen for at sikre skolens mål og holdninger på det pågældende værkstedsområde.

Dansk / matematik

Udover aktiviteter i værksteder og projekter, som også indeholder Dansk/matematik, tilbyder vi undervisning på dansk- og matematikværkstedet. Undervisningen her er målrettet frem mod at kunne bestå den anvendelsesorienterede prøve ved optagelse på en erhvervsuddannelse, hvis adgangskravet på karakteren 02 i dansk og matematik ikke er opnået i folkeskolen. Herudover undervises på eks. vis lærlingehold og projekthold.
Vi tilbyder ved start screening til alle deltagere i dansk og matematik, med udarbejdelse af en individuel handlingsplan for de elever der har behov for dette.

Højskole

 Vi tilbyder forskellige aktiviteter på tværs af værkstederne, for en gruppe af deltagerne eller for hele skolen.

Det kan være:

 • Fællestimer med samfundsrelaterede emner
 • Sportsarrangementer
 • Netcafé
 • Fællesspisning
 • Dagligt “Giro 12.30” med orientering om stort og småt
 • Højtider, traditioner og fester
 • Studie- og lejrskoleophold
 • Internationalt samarbejde
 • Skiftende valgfag en gang ugentligt

Hvert år laver vi en plan over det kommende års hovedbegivenheder, og hvert halve år laver vi en mere detaljeret plan. Inden for rammerne af denne overordnede plan er der naturligvis mulighed for og pligt til at gribe “her og nu” muligheder. Folketingsvalg, sportsbegivenheder o.l. kan med fordel få plads i undervisningen.

Internationalt

For at fremme forståelsen af andre kulturer og internationalt samarbejde har skolen oparbejdet et kontaktnet spredt over en række lande: Nordirland, Irland, Tyskland, Holland, Frankrig, Sverige, Finland, Kosovo, Østrig, Japan, Grønland. Skolen har ofte grupper af besøgende fra udlandet. Og deltagerne søges involveret i dette arbejde gennem arbejdsophold og udvekslinger.

Bestyrelse

Den overordnede ledelse af Korsør ProduktionsHøjskole varetages af bestyrelsen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen er sammensat på følgende måde:

 • to repræsentanter udpeget af Slagelse Byråd
 • en repræsentant fra LO
 • en repræsentant fra DA
 • en medarbejder-repræsentant
 • og en repræsentant fra deltagerne, uden stemmeret.

Bestyrelsen skal formulere og fastsætte visioner og mål for skolen, blandt andet ved at fastsætte skolens virksomhedsplan samt godkende skolens budget og regnskab.
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder, mens bestyrelsen har bemyndiget denne til at ansætte og afskedige lærere og andet personale.

Elevforening 

Pr. 1. januar 2014 oprettede skolen en elevforening for tidligere elever. Som medlem inviteres gamle elever til fester og andre arrangementer på skolen.

Ledelse

Skolens ledelse består af en forstander, en viceforstander og en
afdelingsleder/uddannelsesleder KUU. De skal arbejde for at opfylde
bestyrelsens visioner og mål for skolen. Ledelsen skal også løse daglige
udfordringer med udgangspunkt i visionerne.
Dette medfører nogle krav til skolens ledelse:

 • Medarbejderne skal kende ledelsens forventninger og holdninger
 • Ledelsen skal fastholde beslutninger og sørge for, at disse bliver gennemført på hele skolen
 • Ledelsen skal også sikre den enkelte medarbejder ansvar og frihed inden for det pågældende stillingsområde, men under ansvar over for fælles beslutninger
 • Endelig skal ledelsen være åben over for nye løsninger og sikre en fri og åben debat

Medarbejdere

Skolens lærere er det vigtigste “redskab” til at føre skolens mål ud i livet. De har det pædagogiske, produktionsmæssige og økonomiske ansvar for deres værksted eller projekt. De har også ansvaret for nærmere fastlagte dele af fællesopgaver på skolen. Personalegruppen skal deltage i en kontinuerlig udviklingsproces.

Deltagerråd

Deltagerne er organiseret gennem en tillidsmandsordning med en valgt repræsentant fra hvert værksted, kaldt deltagerrådet. Denne ordning giver deltagerne mulighed for at sætte deres præg på drøftelser omkring skolens aktiviteter. Sikkerhed og miljø er en central del af dette arbejde. En medarbejder deltager i møderne som sekretær. Det er via denne ordning, deltagernes repræsentant i bestyrelsen vælges.

Samarbejdsudvalg – sikkerhedsudvalg

Der er oprettet et kombineret samarbejds- og sikkerhedsudvalg hvis formål er:

 • At sikre et formelt samarbejdsorgan mellem ledelse, medarbejdere og deltagere, hvortil alle uanset ansættelsesform har mulighed for at blive repræsenteret
 • At kombinere arbejdet indenfor et traditionelt samarbejdsudvalg med arbejdet i et sikkerhedsudvalg, for at undgå bureaukrati og fortsat understøtte den brede debat og involvering via personalemøder, lærermøder, fredagsmøder og giro 12.30
 • At udbygge samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere og deltagere med henblik på yderligere at involvere medarbejderne og deltagerne i fastlæggelse og udmøntning af skolens målsætning
 • At fortsætte udvikling af personalepolitiske rammer, som ansporer til medarbejderudvikling, og som skaber fortsat lyst og motivation til at opfylde skolens målsætning
 • At medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for såvel medarbejdere som deltagere

Sikkerhed

 På skolen prioriterer vi et sikkert og sundt arbejdsmiljø meget højt. Vi ønsker en høj grad af ansvarsfølelse og agtpågivenhed hos alle medarbejdere og deltagere for at forebygge ulykker og sundhedsfarer. På denne baggrund har vi udarbejdet generelle bestemmelser vedrørende sikkerheden på værkstederne. Et eksempel på dette er de føromtalte sikkerhedskort.
Der er fastsat særlige sikkerhedsbestemmelser vedr. sejlads, samt vedr. skolens tilsyn med Kløverhaven.
Der udarbejdes 1 gang årligt APV på alle værksteder, dette sker i samarbejde mellem medarbejdere og deltagere.

Samarbejdspartnere

Kommunale:


Korsør ProduktionsHøjskoles kommunale samarbejdspartnere er hovedsageligt Slagelse kommune via jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Med andre kommuner er det daglige samarbejde afhængigt af, hvordan den pågældende kommune har organiseret deres indsats for unge.
Skolen deltager i Slagelse Uddannelsesråd. Forstander er medlem af rådet, og skolen deltager også i den administrative styregruppe. I den forbindelse deltager vi aktivt i forskellige arbejdsgrupper.
Derudover er vi i Slagelse kommune aktive omkring Ungehuset.

Uddannelsesinstitutioner:


Vi har indgået skriftlige samarbejdsaftaler med ZBC og en lang række andre erhvervskoler, som vi har samarbejde med for at styrke vores deltageres udslusning.

Herudover har vi i KUU Vestsjælland samarbejdsaftaler med:

Kalundborgegnens Produktionsskole

Slagelse ProduktionsHøjskole

Ringsted ProduktionsHøjskole

NV-Pro Campus

EUC Nordvestsjælland ZBC

ZBC Sjælland

VUC Nordvestsjælland

VUC Vestsjællands Syd

Andre Produktionsskoler:

Skolen er medlem af Foreningen for Danske Produktionsskoler, og deltager aktivt i arbejdet for at fremme formålet med skolevirksomheden.
Omkring særlige forsøgsprojekter og internationale aktiviteter indenfor produktionsskoleområdet har skolen indgået et samarbejde med 4 andre produktionsskoler.
Samarbejdet startede med initiativet om skoler i Kosovo, og er fortsat omkring lærlingeforsøget, samt bruges til projekter hvor det er nødvendigt med en større kapacitet.

Pli og regler:

Vi har ikke mange regler på skolen, men vi forventer at alle behandler hinanden ordentligt, ligesom det forventes at skolens faciliteter, udstyr m.m. bliver behandlet ordentligt.
Der benyttes på skolen maskiner og udstyr, som kan være farlige hvis ikke sikkerhedsbestemmelserne overholdes. Der er udviklet et sikkerhedssystem som er nærmere beskrevet i skolens sikkerhedshåndbog.
Udover nedenstående regler er der på de enkelte værksteder fastsat nogle regler, som kan være forskellige fra værksted til værksted.

Sygdom og fravær:

Ved sygdom skal skolen kontaktes om morgenen, ved ulovligt fravær har skolen en fastlagt procedure der følges.
Fremmødestabilitet er en vigtig kompetence og skolen prioriterer vores indsats på dette område højt.

Arbejdstøj:

Deltagere og medarbejdere får udleveret arbejdstøj på de værksteder hvor det kræves, og skal benytte det af skolen udleverede arbejdstøj.

Mobiltelefoner:

Mobiltelefoner skal benyttes efter konkret aftale med lederen af værkstedet. Ved fællesarrangementer, spisning m.m., følges reglerne for det pågældende arrangement.

Spisning og fællesarrangementer:

Der tilberedes dagligt mad til alle, og såvel deltagerne som medarbejderne skal deltage i spiseordningen, som der betales for.
I kantinen ved spisning og fællesarrangementer er der regler for afhentning af mad, rengøring af borde, ingen hat, samt respekt og ro når der gives fælles meddelelser, samt tradition for at den der taler til forsamlingen står op.

Alkohol og andre rusmidler:

Der må ikke nydes alkohol i skoletiden. Dog kan lederen af værkstedet give dispensation til en omgang øl ved fyraften, hvis en deltager eksempelvis har fået læreplads.
Alle rusmidler er forbudt på skolen. Vi stiller i konkrete tilfælde hvor vi har mistanke, men hvor deltageren har en anden opfattelse, krav om test.
Enhver overtrædelse af reglerne kan føre til bortvisning eller afskedigelse. Alle tilfælde bliver betragtet meget alvorligt.
Hvis der er deltagere, der har problemer med at overholde disse regler, vil vi starte et samarbejde med Misbrugscenteret, så snart det er hensigtsmæssigt.

Rygepolitik:

Korsør ProduktionsHøjskole er en røgfri skole, bortset fra et bestemt område. Det gælder også diverse damp cigaretter. Ved fælles ture og fælles arrangementer kan der dispenseres. Rygepolitikken gælder for både deltagere og medarbejdere.

Skolens bygningsmæssige rammer:

På skolen råder vi over en række faciliteter:

 • Norvangen 15,

Hvor blandt andet kantinen, mødelokale, køkkenet, kontorer, it-værkstedet, EGU-kontorer og administrationen holder til.

Bygningen og grund ejes af skolen.

 • Norvangen 3 F,

Hvor metal, musik og bygge/anlæg hører til. Indbefatter også et lydstudie, mindre øve- og teknikrum samt en hal til bygge og anlæg.

Bygningen og grund ejes af skolen.

Rønne Alle 17,

Indeholder Idé & Form værksted, vaskeri og arbejdstøj, pædagogisk værksteds teorilokaler, vejlederkontor og undervisningslokale.

Bygningerne og grund ejes af skolen.

 • Møllen

Benyttes af Sport & Adventure.
Ejes af Slagelse kommune, men med særlig aftale om drift og vedligeholdelse.

 • Kløverhaven
 1. tdr. land tidligere planteskole, 2.5 km fra skolen, bliver drevet af skolen via det pædagogiske værksted.

Ejes af Slagelse kommune, men med særlig aftale om drift og vedligeholdelse.

 • Café Sydbyen

Beliggende I beboerhuset på Ærøvej I Slagelse.

 • Værftet

Bygget og taget i brug i 2014. Beliggende på bådehavnsvej i Korsør.
Værftet er dels finansieret af Korsør havn og af Korsør ProduktionsHøjskole. Der er indgået en lejeaftale, og en aftale om tilskud til driften fra Slagelse kommune.

Herudover har vi lejet lokaler på Glasværket til henholdsvis Maler og Sport & Adventure værkstederne, og Kombineret UngdomsUddannelse(KUU).

ØKONOMI:

Langt den overvejende del af skolens driftsmidler og skoleydelser til deltagerne kommer fra det statslige taxametertilskud. Dette bliver årligt fastsat på finansloven og udløses efter de regler Undervisningsministeriet fastsætter. Hertil kommer det lovbestemte grundtilskud, som Slagelse Kommune betaler.
Kommunerne har bidragspligt til skolerne. På grund af kompensation i form af bloktilskud skulle ordningen være udgiftsneutral for kommunen, der kan modregne grundtilskuddet i bidragspligten. Derudover har skolen indtægter ved salg af produkter og serviceydelser.

VÆRKSTEDERNE:

Metal

Opgaverne er varierende metalarbejde, der veksler mellem mindre produktioner, opgaver fra ide til afsætning og reparationsopgaver. Værkstedet står selv for afsætningen af produkter, underleverancer til private firmaer eller mindre produktioner til eget salg.
Værkstedet er indrettet som en mindre smede-virksomhed, med såvel udstyr indenfor svejsning, drejning, valse, smede m.m..
I forbindelse med produktionerne udarbejdes de fornødne hjælpeværktøjer, produkteksempler, arbejdstegninger og -beskrivelser.
Værkstedet står også for vedligeholdelse af vand-, varme, samt evt. nye installationer i det omfang der ikke kræves autorisation.

Maler

Værkstedet skal først og fremmest sikre en velholdt skole, der udstråler kreativitet og farvebevidsthed.
Skolens egne faciliteter har førsteprioritet, men værkstedet udfører derudover ordrer ud af huset, hos såvel private som offentlige kunder.
Med mellemrum tages de traditionelle gamle malerfag op, eller der eksperimenteres med det mere kreative malerfag.

Ide & Form, Butik & Service 

Værkstedet arbejder med mange kreative projekter, hvor man lærer hvad design, stil og formsprog er, og hvordan man skaber en rød tråd i de kreative produkter der fremstilles.
Produkterne sælges fra skolen eller f.eks. fra marked.
Herudover laver værkstedet opgaver for kunder – bl.a. indretnings- og udsmykningsopgaver.
Værkstedet står derudover for indretning og service på skolen – dekorationer af borde og lokaler, og serviceopgaver indenfor rengøring, vask, reparation og udlevering af arbejdstøj.

Værftet – bådbyggeri og sejlads 

På værftet har de renoveret ”Whimbrel”, et sejlskib bygget i 1899 i England. Der er dog fortsat opgaver på skibet, og kendere af træskibe ved at det ikke er opgaver man løber tør for på et træskib i den størrelse.
Der sejles i sæsonen kortere ture på Storebælt, men der arbejdes samtidig på, at der er mindst 2 længerevarende ture på en sæson.
Ligeledes har vi skibet Pandora, som er 5.5 meter. Båden er overdraget skolen via Nordsjællands Erhvervsskole og Dansk industris fond.
Værkstedet har derudover 5 joller som vi selv har bygget. Jollerne bruges til træningssejlads, og vi varetager selv vedligeholdelse.
Sidste nye projekt er bygning af en kanonjolle:

ET PROJEKT – TO FORMÅL

Projekt ”Kanonjolle Korsør” har to overordnede formål, som handler om at anvende kanonjollen som henholdsvis en læringsplatform for unge og lærlinge tilknyttet værftet samt at anvende kanonjollen som en kulturattraktion i forbindelse med maritime begivenheder i både Korsør og resten af Danmark. Bygningen af den 15 m. lange jolle forventes at være afsluttet i august 2018.
I forbindelse med sejlads følges de af skolen fastsatte sikkerhedsbestemmelser. Alle skal kende pligter og opgaver, og sikkerheden har højeste prioritet.

Køkken

Køkkenværkstedet tilbereder friske og sunde produkter med fokus på smag og udseende.
Ved indkøb tages hensyn til årstid, friskhed og økonomi. Der indkøbes økologiske råvarer svarende til 30% – 60% (Bronze mærke i økologi). Der er fra værkstedet udarbejdet en egentlig sundheds og kostpolitik.
Køkkenets hovedopgave er den daglige frokost til skolens elever og lærere. Ud over frokosten søger køkkenet for god service og indbydende rammer.
Køkkenet står for skolens kaffe/te, brød og frugtordning om morgenen.
Køkkenet står for rengøringen af køkkenområdet, kantinen, toiletter og gangarealerne ved kantinen, og indkøb og vejledning i forbindelse med anden rengøring på skolen.
På relevante områder indarbejder køkkenet IT, for eksempel til opskrifter og madplanlægning.

Cafeværksted

I Multihuset på Ærøvej i Slagelse driver skolen fra 1. juni 2014 husets cafe. Cafeen skal udover at fungere som cafe for områdets beboere, fungere som uddannelsessted for unge fra området. Der er tale om pladser til såvel produktionsskoleelever, KUU-elever, og EGU- og PBE-lærlinge. Cafeværkstedet skal arbejde tæt sammen med skolens køkkenværksted. Samarbejde om produktioner og arrangementer, om kostpolitikker m.v. og om de deltagere man har på værkstederne.

IT Medie og Teknik

Værkstedet er organiseret omkring en række arbejdsgrupper med klart definerede områder og tilhørende opgaver. Arbejdsgrupperne er:

 1. Hjemmesideproduktion og –vedligehold.
 2. Lay-out til tryk / skæring i folie, stof v.
 3. IT support
 4. Kopi, tryk og servicecenter
 5. Experimentarium
 6. Foto / video og sociale medier
 7. Kursuscenter

Til produktionen har vi computere, storformats printere og skærefolieplotter.
Derudover skal værkstedet sikre skolens generelle profilering ud ad til, samt sikre at skolen har et digitalt socialt fungerende netværk (Facebook).

Musik

Værkstedet skal fungere som skolens orkester, der kan optræde både ude og hjemme.
Kodeordet for musikværkstedet er samarbejde.
Leverer skræddersyede koncerter – om det er til fester, receptioner, caféaftener eller et fælles arrangement på skolen.
Værkstedet giver hver dag et nummer i skolens kantine.
Værkstedet underviser ligeledes skolebørn i musik, og har bl.a. fast underviserjob en formiddag om ugen, eller temadage og –uger i folkeskolens klasser.
Uanset hvilket niveau man er på, når man starter, får man mulighed for at udvikle sit talent. Der øves en masse – også hjemme -, og rådes over det rigtige udstyr.
Der produceres cd´er i eget lydstudie.
Til sidst, men ikke mindst, har værkstedet endnu en vigtig funktion på skolen. Hver dag optræder de eller spiller op til sang ved vores fællesarrangement “Giro 12.30”.

Kontor

Kontoret og administrationen tager sig af al skriftlig og mundtlig kontakt, både internt og eksternt. Værkstedet modtager og fordeler papirpost og e-mail og passer skolens omstilling. Desuden står værkstedet for bogholderi, løn til medarbejdere, al deltagerregistrering, indberetninger til ministerium, ordresystem, statistik, arkivering og meget mere.
Deltagernes løn m.m., herunder kvartalsindberetning til ministeriet. Dette værksted skal være indbegrebet af god professionel service, da det er skolens ansigt og stemme udadtil.
Målet for værkstedets deltagere er at få forståelse for det administrative arbejde. De skal lære at benytte Word, Excel, bogholderi og lønsystem (NAV). Og de skal lære at bruge Nordplaner systemet i forbindelse med timeregistrering og udbetaling af skoleydelse.

Pædagog

Udgangspunktet for dette værksted er som for de øvrige. Det gælder om at komme væk fra “som om” situationer og i stedet arbejde med virkelige situationer. Vi forsøger at skabe nogle undervisningsmæssige sammenhænge, hvor et godt produkt ikke bare er et mål, men en nødvendighed.
En fast del af undervisningen tager udgangspunkt i Kløverhaven. Dette sker dels i form af aktiviteter med og for børn, hvor Kløverhaven som naturområde er en vigtig del.
Et naturområde der skal være ramme for de aktiviteter pædagogværkstedet sætter op for børn.
Ideen er at skabe et rum, hvor der kommer mange børn, hvor deltagernes tilstedeværelse er en nødvendighed, og som giver deltagerne mulighed for refleksion over deres aktiviteter med børnene.
Børnepasning kræver viden om mange ting, og deltagerne kommer omkring mange forskellige emner. Herunder børns udvikling i forhold til alder. De får også viden om forskellige institutionstyper, og gennem egen adfærd, bevidst og ubevidst, hvordan de påvirker børnene, og hvordan et godt samarbejde med både kollegaer og forældre er vigtigt.
Derudover har det pædagogiske værksted ansvaret for Kløverhavens vedligeholdelse, herunder pasning af dyrene på alle årets dage.

Byg & Anlæg 

Værkstedet tager udgangspunkt i tømrer faget, og fungerer som et byggesjak der løser forskellige byggeopgaver. Herunder bygger værkstedet for skolen, og det er ofte større projekter eks. ny lagerhal eller værftet i bådehavnen. Udover byggeopgaver har værkstedet ansvaret for pedelopgaverne på skolen.
Værkstedet løser også mange reparationsopgaver på skolen, ligesom de tager opgaver ind fra eksterne kunder.
Selvom værkstedet først og fremmest er baseret på tømrer-opgaver, så løser de også andre opgaver der er nødvendige i forbindelse med bygge- projekter eks. murer-opgaver.

Sport & Adventure – børn, unge og ældre.

 Værkstedet har til formål at give deltagerne en formidlingskompetence inden for motion, bevægelse og sundhed samtidigt med, at de selv kommer i deres livs form.
Vi ønsker at give vore deltagere på værkstedet en bred forståelse for, hvordan idræt og holdånd kan være relation-skabende i forskellige perspektiver for derved at kunne give dem en øget mulighed for uddannelsesmæssig afklaring.
Samtidigt er det værkstedets formål at skabe et tilbud om motion og træning til både unge og ældre i Slagelse kommune.

– På alle værksteder forsøger vi at integrere den teoretiske undervisning, eks. tegningsforståelse på bygge og anlæg, måle og kalkulation i køkkenet.
– På alle værksteder der kan godkendes af områdets faglige udvalg er målet at have 2 lærlinge, fordi det giver unge en chance for en uddannelse, det er gode rollemodeller for de andre unge, og det styrker vores faglige niveau, samt øger kontakten til erhvervskolerne.